AdPin.pl jest również dostępna w Twoim kraju: USA. Kliknij tutaj By zobaczyć ogłoszenia z twojego kraju!.

Regulamin & Polityka prywatności


Regulamin & Polityka prywatności

AdPin.pl

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Portal – serwis internetowy adpin.pl znajdujący się pod adresem internetowym https://adpin.pl/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;

Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal .... będący jednocześnie właścicielem Portalu;

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień.

Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu.

§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej adpin.pl.

Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.

Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.

Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.

Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.

Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne.

Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów serwisu adpin.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Dodatkowo Użytkownik serwisu adpin.pl wyraża zgodę na otrzymywanie przesyłek reklamowych i promocyjnych od Administratora Portalu oraz firm współpracujących.

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.

Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.

Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,

zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

§4. PRAWA  AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.

Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.

Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.

§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.

Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu adpin.pl używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer adpin.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.

§6. PŁATNOŚCI

Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.

Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu

Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer bądź przy pomocy przelewów on-line.

Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę PayPal i już niedługo przez DotPay.pl

Płatności SMS obsługiwane są przez firmę icash.pl i w już nie długo przez DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem https://icash.pl/document/regulamin-icashpl-platnosci-smshttp://www.dotpay.pl/files/dotpay_regulamin_uslug_premium_pl.pdf w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać http://www.dotpay.pl/reklamacje/. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),

opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce„Rejestracja”  przetwarzane są w celach:

 • świadczenia przez Administratora  usług dostępnych poprzez Serwis  – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis  oraz informacji handlowych o konferencjach i szkoleniach związanych z zapisaniem się do wybranego z modułów- podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2.  Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-adostępnego przetwarzane są w celach:

 • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis  oraz informacji handlowej o konferencjach i szkoleniach o tematyce związanej z zakładką Baza Wiedzy - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3. Usługa newsletter, o której mowa w pkt. 2. jest uruchamiana zapośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu wlink przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adrespoczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługii ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądaniaAdministratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczeniausługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi wtaki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownychwiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznejpotwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

2.4.  Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, o którejmowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym świadczenia dla świadczenia usługi.

2.5.  Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramachrejestracji, o których mowa w pkt. 2.2. oraz 2.3. jest warunkiem koniecznym dootrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

2.6. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie(pkt. 2.1) , w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminówzamieszczonych w Serwisie są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:

 • Pozostałe  podmioty, które są zaangażowane w świadczenie usług, w tym wykonawcy usług
 • Pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia  obsługi zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.

2.7. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowców, którzy podali swoje daneosobowe w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3 są, nazasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych,wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych-jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3.

2.8. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekażeAdministratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury,których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczasAdministrator  będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzeniaprzetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzeniaprzetwarzania danych.  

2.9. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych naetapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić  nadto zgodęna:

 • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
 • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku) .

2.10. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanieinformacji handlowych   kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługinewsletter.

2.11. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystaniaprzez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danychosobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ichprzetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownikaz Serwisu.


3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których danekontaktowe podane są w Serwisie.

3.2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone wSerwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy dojakichkolwiek roszczeń wobec MediaBielsko.pl Paweł Strykowski

3.3.  Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces wskutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo zdokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnieprzeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojejsytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lubskontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialnościza jakikolwiek treści zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.


4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danychosobowych.

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratorapotwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma tomiejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następującychinformacji:

 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

4.2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznegosprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Zuwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawożądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzezprzedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4.3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięciadotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnejzwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności(„Prawo do Zapomnienia):

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratoraograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4.5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać wustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytumaszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, orazma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód zestrony Administratora, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przezAdministratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to techniczniemożliwe.

4.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momenciesprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonegoprzez Administratora marketingu  bezpośredniego, w tym profilowania, wzakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiembezpośrednim.

4.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organunadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.8. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje daneosobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu.Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lubcałkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Administratorem podadresem mailowym pawel@mediabielsko.pl. Każda z wysyłanych przez Administratoraw ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiającyzakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).

4.9. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są napodstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo wkażdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem.

4.10. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie zprzysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następującychkanałów komunikacji:

e-mail: adpin.ogloszenia@gmail.com

5. Informacja o plikach Cookies

5.1.  Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacjiprzechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartośćSerwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

5.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisupliki cookies jest Administrator oraz:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 • Twitter Inc. z siedzibą 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

5.3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2.1. oraz 5.2.2. są administratoremdanych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

5.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z którejpochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkownikówplikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

 1. analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
 2. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 4. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5.2 oraz 5.5.3 przetwarzane  są  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

5.6.  W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegająceskasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarkiinternetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwemktórych Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ichusunięcia.

5.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane  w zależnościod rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentuskorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestaniaprzetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przezUżytkownika zgody na ich przetwarzanie.

5.8. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych wplikach cookie.

5.9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawieniadotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwaniadostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, októrych mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawieńprzeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogązostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatycznąobsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowaćo ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółoweinformacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są wustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.

Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

     
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.Zgodność RODO. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ..., w celu świadczenia usług w ramach serwisu adpin.pl
Regulamin & Polityka prywatności    AKCEPTUJĘ